Reskisteriseloste ja tietosuojaseloste

Tämä on Oud Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.03.2022. Viimeisin muutos 12.03.2022

1. Rekisterinpitäjä

Oud Oy (Y-tunnus: 3267972-4)

Ruusulankatu 11 A 33, 00260, Helsinki

info@oud.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joona Hiltunen

joona.hiltunen@oud.fi

050 340 3606

3. Rekisterin nimi

Oud Oy:n asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • rekisteröidyn suostumus,
 • sopimus, tai
 • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Myös Oud Oy:n valtuuttama kolmas osapuoli saattaa käsitellä henkilötietoja näitä tarkoituksia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostitosoitteet,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,
 • tuote- ja tilaustiedot,
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten,
 • mahdolliset rekisteröitymistiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot,
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä,
 • Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöidenyhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti,
 • pilvipalvelutarjoajan palvelimille palvelun toteuttamiseksi,
 • uutiskirjeiden lähettämiseksi,
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 406 5780 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet´

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt valtuutetut henkilöt.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).